Get Adobe Flash player

Novinky

Kalendár

 

SVIATOSŤ  ZMIERENIA

 

  • Sviatosť zmierenia vysluhujem počas týždňa pred sv. omšami na požiadanie.
  • Počas prvopiatkového týždňa spovedám 45 minút pred sv. omšouv prípade potreby aj po sv. omší - Ak zostanú penitenti, aby sa sv. omša nezačala neskôr.
  • Kedykoľvekna požiadania a po dohode.

 

Čo je to sviatosť zmierenia?

Odpustenie hriechov spáchaných po krste sa udeľuje v osobitnej sviatosti, ktorá sa nazýva sviatosťou zmierenia.

Sviatosť zmierenia ustanovil Pán Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás." Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané." (Jn 20:21-23)

Sviatostným rozhrešením  kňaza  Boh udeľuje kajúcnikovi "odpustenie  a pokoj".

Hriech je porušenie Božieho zákona (10 Božích prikázaní) alebo konanie bez lásky.

Ťažký hriech je vedomé, dobrovoľné a v ťažkej veci porušenie Božieho zákona. Ľahký hriech je, keď jedna z týchto podmienok nie je úplná.

Návrat do spoločenstva s Bohom, ktoré sme stratili hriechom,  má pôvod v milosti Boha, ktorý je plný  milosrdenstva a starostlivý o spásu ľudí.

Cesta návratu k Bohu, ktorá sa nazýva obrátením a pokáním, zahŕňa v sebe bolesť a odpor  voči  spáchaným hriechom a pevné predsavzatie v budúcnosti  viac nehrešiť.

Sviatosť pokánia sa skladá spolu z troch úkonov kajúcnika a z rozhrešenia zo strany kňaza. Úkony kajúcnika sú: ľútosť, spoveď alebo vyznanie hriechov kňazovi, predsavzatie vykonať zadosťučinenie a skutky zadosťučinenia.

Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi. Kajúcnik nemôže vo sviatosti zmierenia úmyselne zatajiť žiaden ťažký hriech, inak po bola sviatosť zmierenia neplatná.